Warunki gwarancji

Gwarantem wszystkich towarów, znajdujących się w ofercie sklepu internetowego sklep.elektroart.net jest Sprzedawca, czyli Elektroart Krzysztof Tryskuć z siedzibą w Białymstoku, ul. Kordiana 20, 00-000 Białystok, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, NIP: 542-323-77-69, REGON : 200856373, z siedzibą w

Właściciel sklepu internetowego sklep.elektroart.net zobowiązuje się do dostarczenia towaru bez wad, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

Na wszystkie oferowane produkty Kupującemu (Klientowi) przysługują dwa lata gwarancji, liczone od dnia odebrania towaru od Sprzedawcy. Gwarancja obowiązuje na cały zakupiony Towar, bez wyszczególnienia poszczególnych części i elementów podlegających gwarancji.

Jeżeli Gwarant wymienił wadliwy produkt na nowy bądź dokonał istotnych napraw, termin gwarancji biegnie od nowa od momentu dostarczenia Kupującemu wymienionej lub naprawionej rzeczy.

Gwarant może odmówić wymiany bądź naprawy towaru w przypadku stwierdzenia uszkodzenia, wynikającego z niewłaściwego użytkowania. W takim wypadku gwarancja nie obowiązuje.

W przypadku gdy np. reklamacja w zakresie wymiany lub naprawy nie została uzana przez Gwaranta lub naprawa nie była istotna, bądź Kupujący żądał od Gwaranta działań innych niż wymiana i naprawa,okres trwania gwarancji wydłuża się o czas, przez który Kupujący nie mógł korzystać z towaru w związku ze złożoną reklamacją.

Jeśli naprawa jest niemożliwa, a Gwarant wycofał już dany towar z oferty i nie ma możliwości wymiany z powodu braku towaru na magazynie, Gwarant po uzgodnieniu z Kupującym wymienia towar na inny model, bądź, jeśli jest to niemożliwe, zwraca Kupującemu wartość zakupionego towaru.

Aby złożyć reklamację, najpierw należy skontaktować się telefonicznie ze Sprzedającym pod numerem telefonu ……………………………….i zgłosić usterkę niezwłocznie po jej zauważeniu.

Gwarant zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru, który należy wysłać na adres magazynu wskazany w Regulaminie. Kupujący zostanie poinformowany o wynikach postępowania reklamacyjnego, tj. wymianie lub naprawie towaru bądź odmowie wymiany lub naprawy z powodu uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania produktu.

W sprawach nie poruszonych stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Jeżeli Kupujący nie zgadza z  decyzją Sprzedającego odnośnie nieuznania reklamacji bądź jeśli występuje jakikolwiek inny spór związany ze sprzedażą, może on zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego, a więc skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR).

ADR (Alternative Dispute Resolution) to postępowania wykorzystywane m.in. w sporach między konsumentem a przedsiębiorcą. Prowadzone są bez udziału sądu. Jego kompetencje przejmuje niezależna osoba trzecia – np. mediator lub arbiter.

Czym jest mediacja?

Mediacja to procedura prowadzona przez mediatora – np. pracownika Wydziału Ochrony Konsumentów Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, której celem jest polubowne zakończenie sporu pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą (sprzedawcą). Mediator stara się doprowadzić do zawarcia ugody pomiędzy stronami.

Jak wszcząć mediację?

Mediację wszczyna się na wniosek konsumenta lub z urzędu, np. przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej. Wniosek taki może być wnoszony pisemnie, a także ustnie do protokołu.

Na jakich zasadach odbywa się mediacja?

W toku postępowania mediacyjnego mediator zapoznaje przedsiębiorcę z roszczeniem konsumenta, przedstawia stronom sporu przepisy prawa mające zastosowanie w sprawie oraz ewentualne propozycje polubownego zakończenia sporu.

Jeżeli w trakcie mediacji pojawi się potrzeba sporządzenia opinii o jakości produktu lub usługi jej koszty ponosi zleceniodawca, chyba że strony mediacji postanowią inaczej.

Strony mediacji mogą być reprezentowane lub wspierane przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną na każdym etapie procedury.

Ile trwa mediacja?

Mediacja powinna zostać zakończona w najkrótszym możliwym terminie, w zależności od jego charakteru i stopnia złożoności, nie dłużej niż w ciągu 30 dni.